Nabídka

Jako soudní znalec v oblasti oceňování lesa mám dlouholetou praxi v práci pro různé lesnické firmy a fyzické osoby. Mohu vám vypracovat jak odhad tržní ceny prodávaného nebo kupovaného lesa, tak i znalecký posudek pro stanovení:

  • úřední ceny lesa
  • tržní ceny lesa
  • výše způsobené škody na lese
  • ceny věcného břemene
  • ceny věcného břemene

Potřebné dokumenty

K vypracování znaleckého odhadu nebo posudku jsou zapotřebí tyto podklady:

  • kupní smlouva nebo vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí
  • přesné zadání ze strany zadavatele
  • příp. další podklady dle konkrétního druhu ocenění

Šetření v terénu

Spočívá v přesné identifikaci jednotlivých pozemkových parcel, porostních skupin v lese, v ověřování taxačních veličin, příp. jejich korekci vůči lesním hosp.osnovám (LHO) nebo lesnímu hosp.plánu (LHP), v kvantifikaci způsobených škod na lese, v ověření věcných břemen, atd.
Při úředním oceňování lesa je náročnost terénního šetření nižší, při tržním oceňování je vyšší.