Oceňovaní lesa

Pokud chce člověk les prodat nebo koupit, je vhodné mít k dispozici znalecký posudek nebo alespoň odhad jeho ceny. Existují dva základní způsoby ocenění:

  • úřední ocenění, tj. ocenění dle platných oceňovacích předpisů
  • tržní ocenění, které může být provedeno dvěma způsoby:
    • výnosovou metodou, kdy předpokládáme výnos z lesa v budoucnu, tj. zhodnocení své investice
    • porovnávací metodou, kdy se cena stanoví porovnáním se srovnatelnými prodeji lesa (cena obvyklá)

Úřední ocenění lesa

Toto ocenění se používá buď jako podklad pro úřední jednání (soudní spory, škody na lese) nebo pro stanovení daně z nabytí nemovitosti (dědické řízení, majetkové převody).
Úřední ceny jsou vždy vyšší než ceny tržní - reálné.

Tržní ocenění lesa

Tržní cena odráží skutečnou hodnotu lesa v daném čase vzhledem k jeho aktuálnímu stavu a ke všem dalším okolnostem. Ocenění je v tomto případě mnohem komplexnější. Zahrnuje ocenění pozemků podle jejich bonity, tvaru, dostupnosti, atd. U lesních porostů se pak zohledňuje stav lesa, prodejnost sortimentů surového dříví, tj. celková situace na trhu se dřívím, a další vlivy, které cenu zvyšují nebo snižují.
Tržní ocenění může sloužit jako podklad pro jednání o ceně při prodeji, či koupi lesa.

Další druhy oceňování

  • Oceňování škod na lese
  • Oceňování věcných břemen
  • Oceňování pro účely vynětí z lesního půdního fondu